കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി യൂട്യൂബ് അപ്ലിക്കേഷൻ – Youtube Kids – Fun and Study

CALZOL
Connecting Digital Marketing to your Business
Praveen Calvin – 892 138 7630 (WhatsApp) https://wa.me/918921387630

________________________________________________
DIGITAL MARKETING MALAYALAM BOOK300 Page’s multi-color with Videos using QR Code. Watch for more details. https://youtu.be/HUeN1MBkamM3
Order on Amazon: https://amz.run/3Q58
________________________________________________

10 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതാ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റഡി കിറ്റ്.
https://youtu.be/CR6ZeNmejGQ_
_____________________________________________
Digital Marketing Videos.
Best way to learn digital marketing Malayalam: https://youtu.be/75n3X4NHhks
Digital Marketing Tips for artists: https://youtu.be/xudy0M59R_U
Digital marketing tips for real estate business: https://youtu.be/NuYuXwyNXxI

Social Media Management
Target audience smart work and automated tools: https://youtu.be/XjNzF5VD-DI
HOW TO SELL YOUR PRODUCTS ON AMAZON SUCCESSFULLY: https://youtu.be/9rqMDeBceS8
IMPORTANCE OF VIDEO IN ADVERTISING: https://youtu.be/FCrolyFipus
BULK WHATSAPP WITHOUT BLOCKING YOUR NUMBER https://youtu.be/QE8EzZgORoQ
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT ALL IN ONE PLACE: https://youtu.be/VdAzwFXRLM0

Website
WHAT DO YOU MEAN BY E-COMMERCE: https://youtu.be/qzXZRQo48kA
THREE COMMON SEO MISTAKES: https://youtu.be/O4Umzv1vT5k
LATEST SEO TECHNIQUES GOOGLE ALGORITHM IN MALAYALAM: https://youtu.be/JGAMmiNKjGs
E-COMMERCE WEBSITES തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അറിയേണ്ടത് : https://youtu.be/TWAAOEdMKLA
എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല : https://youtu.be/qtO17ucoD9g

YouTube
HOW TO START YOUTUBE CHANNEL MALAYALAM BASICS https://youtu.be/myaLrbteG3Y
HOW TO CREATE PLAYLIST FOR YOUR YOUTUBE CHANNEL? https://youtu.be/20H-ybuAAco
HOW TO ADD END SCREEN ON YOUR YOUTUBE VIDEOS? https://youtu.be/ztGutY1ZxAk
GET MORE VIEWS AND SUBSCRIPTIONS ON YOUTUBE: https://youtu.be/9nvQc31mCxU
YOUTUBE KIDS – FUN AND STUDY: https://youtu.be/uOEuZkiVI0M

Facebook
3 TIPS TO STOP LOSING MONEY WITH FACEBOOK ADS: https://youtu.be/-GTzzalmsDg
FACEBOOK ADS AUDIENCE TARGETING – MALAYALAM: https://youtu.be/jUctTGnH6Lc
FACEBOOK ADS FOR SOCIAL ISSUES: https://youtu.be/h6dxsjX7GKE
CHAT WITH FACEBOOK EXECUTIVE DIRECTLY: https://youtu.be/6qna0sZq2Tc
FACEBOOK ROOM FOR ONLINE CONFERENCING: https://youtu.be/tXEfyf7ikRk

Contact Us
Praveen Calvin – 892 138 7630 (WhatsApp) https://wa.me/918921387630

ONLINE Training Registrations
Online Training: https://calzol.com/digital-marketing-…
Online Portal: https://digital.calzol.com
Follow us on FB: https://www.facebook.com/calzol/
Find me on Facebook: https://www.facebook.com/praveencalvi…
Read more on my blog: https://praveencalvin.com
Visit: http://calzol.com

Thank you for watching

 

SHARE

Leave a reply